Medeni Hukuk ana hatlarıyla doğum öncesinden başlayacak şekilde kişi kavramı ile aile, miras ve eşya ilişkilerini düzenler. Medeni Hukukun Genel Esasları-I dersinde, Medeni Hukuka ilişkin temel kavramlar, Türk Medeni Kanunu’nun başlangıç hükümleri, Kişiler Hukuku ve Aile Hukuku konuları incelenir. Bu ders, kişiliğin başlangıcını, kişilik haklarını, yerleşim yerini, tüzel kişilik ve çeşitleri ile dernekler ve vakıflar gibi konuları, ailenin kurulmasını, bunun hükümleri ve evlilik birliğinde mal rejimlerini, vesayet ve nafakayı kapsamaktadır.

Medeni Hukuk ana hatlarıyla doğum öncesinden başlayacak şekilde kişi kavramı ile aile, miras ve eşya ilişkilerini düzenler. Medeni Hukukun Genel Esasları-II dersinde Eşya ve Miras Hukukuna ilişkin konular ana hatlarıyla incelenirken, zilyetlik, tapu sicili ve unsurları, mülkiyetin konusu, kazanılması ve kaybı ile rehin ve ipotek güvenceleri ve kişiliğin sona ermesinin ardından terekenin hayatta bulunan gerçek ve tüzel kişilere geçişini düzenleyen miras hukuku konularına değinilmektedir.

Medeni Usul Hukuku, uyuşmazlık çözüm yöntemlerini ve mahkemelerin işleyişi ile mahkeme ve taraflar arasındaki ilişkiyi düzenleyerek karara ulaşana kadar izlenecek olan usulü düzenler. Bu anlamda, özel hukuk alanında yargılama faaliyetini yürüten mahkemelerin yapılanması, işleyişi, mahkemelerin kuruluşu, taraflar, dava hakkında genel bilgiler ile dava içerisinde çeşitli özel durumların davaya etkisi ve kanunyollarının incelenmesi hususlarını kapsamaktadır.

Tebligat Hukuku dersinde, yargılama alanında ihtiyaç duyulacak temel tebligat usulü ile tebligatı yapılış aşamalarını, hangi şekillerde, nerede ve hangi zamanlarda yapılabileceği incelenir. Bu anlamda, tebligat kavram, tebligatı çıkartacak olan makam, tebligatı alacak olan muhatabın yahut tebliğin yapılabileceği kişilerin belirlenmesi, tebliğ türleri ve usulünün öğrenilmesi ve Tebligat Kanununa aykırılığın sonuçlarının kavranması amaçlanır.

Harçlar Hukuku, davanın yürütülmesi ve sonuçlanması için yapılan tüm masrafların davanın taraflarınca ödenmesi esaslarını düzenleyen hükümler içerir. Harç kavramı, özellikleri ve türleri ile mahkeme harçları ve icra iflas harçlarının çeşitlerinin öğrenilebilmesi, yargı harçlarında matrah ve ödeme konuları ile mükellefiyetler, istisna ve muafiyetler hakkında bilgi sahibi olunmasını amaçlamaktadır.

Kürsümüz, idare hukukunun temel kavramlarını anayasal temeller ve hukuk devleti ilkesi ışığında öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır. Devlet ve kamu tüzelkişiliği kavramı, Türk İdaresinin teşkilat yapısı, kamu personeli, kamu malları, idarenin faaliyetleri ve idarenin yargısal kontrolü başlıca çalışma alanlarımızı oluşturmaktadır. Bunun yanında belediye hukuku ve amme alacakları hukuku alanlarında seçmeli derslerimizi yürütmekteyiz.

Modern toplumlarda kişilerin artan ihtiyaçlarının karşılanması ancak ve ancak ticari hayatı etkin bir biçimde düzenleyen ve koruyan kural ve kurumların varlığı halinde mümkündür. Modern toplumların alışveriş toplumları olduğu göz önünde bulundurulduğunda, gerek yargı teşkilatında gerekse özel sektörde hukuk alanında istihdam edilen uzman kişilerin ticaret hukukuna ilişkin temel kavramlara vakıf olmaları elzemdir. Bu bağlamda, Kadir Has Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu çatısı altında ikinci yıldan itibaren Ticaret Hukuku Anabilim dalınca yürütülen “Ticaret Hukukunun Temel Esasları” ve “Kıymetli Evrak Hukukunun Temel Esasları” derslerinde öğrencilere ticari iş, ticari işletme, tacir, ticari dava, ticari hayatta ödemelerde sıklıkla kullanılan bono, poliçe ve çek gibi temel kavramları gündelik hayatta karşılaşılan sorunlar ekseninde anlatılmaktadır.

Sosyal ve ekonomik yaşamın merkezinde olan insan, karşımıza ya işveren, ya çalışan ya da ne yazık ki işsiz olarak çıkıyor. Ekonomik ve teknolojik gelişmelerle bağlantılı olarak dinamikliğini sürdüren işçi - işveren ilişkileri ve işçi-işveren sendikaları ile devlet ilişkileri her dönem önemini korumaya devam ediyor.
İş Hukukunda Temel Esaslar dersinde öğrencilerin yukarıda belirtilen ilişkiler açısından uygulamada, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin karşılaşılabilecekleri her tip uyuşmazlıkta doğru yaklaşımla doğru çözüme ulaşabilmelerini sağlayacak teorik ve pratik alt yapıyı oluşturabilmeleri amaçlanmaktadır.

Devlet- birey ilişkilerinin incelendiği bu derste Adalet Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine Kamu Hukukunun temel kavramları olan ülke, ulus, iktidar, kuvvetler ayrılığı, yönetim biçimleri kavratılmaya çalışılmakta bunların yanı sıra devlet teorisinin tarihsel evrimi anlatılmaktadır.

Roma Hukuku Ana Bilim Dalı tarafından;  Kadir Has Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu’nun 1. Sınıf ders planında yer alan zorunlu derslerden, Güz Döneminde ADL 109 Yargı Örgütü ve Bahar Döneminde ise, ADL 110 Hukuk Dili ve Adli Yazışma dersleri verilmektedir. Yargı Örgütü dersinde; mahkemelerin, kuruluş ve görevlerini, çalışmasına ilişkin dış koşullarını tanımlamak, yargılama sürecinin işleyişine doğrudan veya dolaylı olarak katılan görevlilerin statülerini, görev ve yetkilerini belirlemek amaçlanmaktadır. Böylelikle bu dersin sonucunda öğrenciler;  yargı fonksiyonu hakkında bilgi edinecek, yargı personelinin görev ve yetkilerini kavrayacak, mahkemelerin, kuruluş ve görevlerini, çalışmasına ilişkin dış koşullarını tanımlayabilecek, yargılama sürecinin işleyişine doğrudan veya dolaylı olarak katılan görevlilerin statülerini, görev ve yetkilerini belirleyebilecektir. Hukuk Dili ve Adli Yazışma dersini alan öğrenciler ise; Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esasları tanıyabilecek, bu usul ve esasları resmi yazışmalara uygulayabilir, resmi yazışmalara ilişkin belge ve dokümanları örnekleyerek, hukuk dili ve adli yazışma kurallarına göre hazırlayabilecektir.